דיונים על הדף - מגילה ז

הקטן אהרן ברכה שאל:

שלום וברכה.

כתבה הגמ' "תניא רשב"מ אומר קהלת אינו מטמא את הידים וכו'" וסימן אותו באות ב' של עין משפט. אולם ברמב"ם שם כתוב בדיוק ההפך, שקהלת בכלל ספרי קודש ולכן מטמא את הידים.

עתה, ודאי שאין לפסוק הלכה רק מתוך הערות של עין משפט ללא הסתכלות היטב בדברים, אולם חשבתי שמה שמביא אותיות הוא משום שאותה דעה היא להלכה, ומכאן לכאורה משמע שזה רק ראי' לדבר. ורציתי לדעת היטב איזו התייחסות עדיפה על פירוש של עין משפט של הגאון ר' יהושע בועז ז"ל בעל שלטי גבורים, ומה דרכו בקודש בפירושו זה.

שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה הי"ו, ק"ק מילן יע"א, איטליא

הכולל משיב:

בהרבה מקומות יש כגון זה, שהציון אינו במקום הנכון. מסתבר ששגגות מסדרי הדפוס בדבר.