דיונים על הדף - מגילה ג

אהרן ברכה שאל:

שבת שלום ומבורך.

רציתי לברר את הענין של תרגום שקצת קשה לי משום שיונתן בן עוזיאל מן הסתם הי' קודם אונקלוס

ועוד קשה לי שהרי גם הוא תרגם התורה.

ועוד רציתי לדעת מי הוא בעל התרגומים של הכתובים.

שכמ"ה, הקטן אהרן ברכה הי"ו, מילן יע"א, אטליא

הכולל משיב:

הוא היה תלמידו של הלל הזקן ואילו אונקלוס היה תלמיד לר"א ור' יהושע שהיו לאחר מכן.

אבל לא הבנתי מה הקושיא, הלא יונתן לא תרגם התורה, והתרגום שבידינו על שמו הוא 'תרגום ירושלמי'.

כתב הרשב"א שתרגום של כתובים אחד מן התנאים שלאחר יונתן בן עוזיאל תרגמו.

י. בן-ארזה