דיונים על הדף - מגילה כח

טוביה מרקוס שואל:

כגון הספדה דקאי ביה רב ששת או רב חסדא

רש"י גורס בי מגירסת הגמרא לפני הייתי חושב שרב ששת ורב חסדא מכבדים אחד את השני ואומרים שהספד של רבים זה מעמד שנוכח בו חכם גדול כמו רב ששת או החברותא שלו - רב חסדא

אבל לפי רש"י נראה שזה אם היה מת אחד מבני ביתו של זה או זה. והמעשים הבאים של רפרם ורבי זירא יכול לחזק לכאן או לכאן

תודה רבה

טוביה מרקוס

הכולל משיב:

שלום

אכן כבר הרגיש בזה התוס' רא"ש (וכנראה היתה לפניו הגרסה כמו ברש"י. וכן גרסת כמה דפוסים - ע' דקדוקי סופרים). ותמה היאך פתחו פיהם לשטן. ופירש כמו בגרסה שלפנינו. ובקרבן נתנאל צידד כגרסה שלנו מטעם זה.

בברכה. יוסי בן ארזה