דיונים על הדף - מגילה כז

אברהם יוסף שווארץ שואל:

מגילה כז: ולא ביטלתי קידוש היום, יל"ע להני דס"ל דאסור לקדש ביום בפת מאי רבותיה? ולכוארה ליכא למימר דהוציא יותר מחומש, דהרי מבואר בכמה דוכתי דאסור לעשות כן.

שווארץ

הכולל משיב:

שלום וברכה

'קידוש היום' היינו 'מקדש השבת' (לאפוקי קידוש של יום שאין בו אלא ברכת היין), וכמו בברכות כ: ושבת כג: ופסחים קה: ואפשר לעשותו על הפת, והוא הידר על היין, וכמו שפירשו ר"י מלוניל ומהרש"א.

בברכה. יוסי בן ארזה