דיונים על הדף - מגילה כה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

ניחוש לכבודו של אברהם.... לכבודו דיהודה... לכבודן של ישראל.... ליחוש "ליקריה" דדוד וכו' מדוע שינה הגמרא מלשון כבוד ללשון יקר אצל דוד וצ"ע. ועיין לעיל ט. מאי תרגום שכתבו מקרא.... וכל הנשים יתנו "יקר" לבעליהן... עיין שם.

שמואל דוד

הכולל משיב:

בדקדוקי סופרים מבו' שהגי' של כת"י ברלין ועוד הרבה כת"י הוא לכבודו של דוד, כמו בכולם.

מ. קורנפלד