עוד דיונים על הדף
1. רש״י ד״ה כדכתיב להיות עושים 2. תענית אסתר בכפרים
דיונים על הדף - מגילה ב

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

בע״ה התחלתי מסכת מגילה בדף היומי ויש לי ב׳ הערות קצרות בלשון רש״י ז״ל

א) מגילה ב:

רש״י ד״ה כדכתיב להיות עושים - מסקנא דקושיא היא ולא תירוצא הוא

לכאורה כפל לשון הוא וצ״ע

ב) מגילה ג:

רש״י ד״ה שמת לו מת - אח או אחות

ק״ק מדוע נקט אלו דוקא. ועיין רש״י ברכות יט וסנהדרין לה שכתב ״קרובו״ וצ״ע.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאויטש

הכולל משיב:

שלום וברכה

א) נראה שבא להדגיש שלא נפרש ש'כדכתיב את... ואת' הוא כבר דיוק לתירוץ הגמרא. ויתכן שהיה מי שפירש כך, ולכן בא להוציא וכפל 'ולאו תירוצא הוא'.

ב) יתכן שפירש כן כדי להסביר את הדרש מ'ולאחותו'.

ברכה והצלחה.

יוסי בן ארזה