עוד דיונים על הדף
1. אילימא בני חמיסר וקא קרי ליה ארביסר 2. ברכת כהנים אחר הודאה
דיונים על הדף - מגילה יח

אברהם יוסף שווארץ שואל:

יח: אילימא בני חמיסר וקא קרי ליה ארביסר. וברש"י, כגון שהלך לכפר וקרא עמהן, דפרוז בן יומו קרוי פרוז. צ"ע דא"כ היינו אריבסר לבן ארביסר.

שווארץ

הכולל משיב:

קרן אורה מסכת תענית דף יח עמוד ב

קצת קשה, כיון דפרוז בן יומו נקרא פרוז, אם כן בלאו תקנת דמגילת תענית אסור בו ביום בהספד ותענית, כיון דפרוז בן יומו הוא, ומחוייב בכל מילי ביום זה. ונראה דהש"ס קאמר הכי לרווחא דמילתא, דבלאו הכי גם כן אי אפשר לפרש מתני' דאף על פי שאמרו מקדימין ולא מאחרין כהאי גוונא, דהא איכא נמי מאחרין, כגון בן עיר שהלך לכרך, וק"ל.

אמנם יש אומרים בדעת רש"י שפרוז בן יומו עדיין נחשב בן כרך ונוהג משתה ושמחה בט"ו.

בברכה. יוסי בן ארזה