דיונים על הדף - מגילה יז

אברהם יוסף שווארץ שואל:

מגילה יז: וכיון שנבנית ירושלים בא דוד. יל"ע, דאא"ב לדעת רש"י דבית המקדש יורד מן השמים, ובכ"ה במדרש תהילים פרק ע נקט דהיינו לפני ביאת המשיח אתי שפיר, אבל לדעת הרמב"ם דמשיח בונה המקדש, וכן הוא בילקוט ישעיה, הרי הסדר הוא ממש להיפך כיון שבן דוד בא בונה בית המקדש.

שווארץ

הכולל משיב:

יתכן שהרמב"ם יפרש שישובו לירושלים וימליכו את המלך המשיח והוא יבנה את בית המקדש.

בברכה. יוסי בן ארזה