דיונים על הדף - מגילה טז

פסח קורן שואל:

הגמרא מביא ראיות מפסוקים שהורידו את מרדכי מגדלתו, לכאורה אין שום ראי' משני פסוקים אלו, כי השמות בב' הפסוקים הם שמות אחרים ויכול להיות שלפי ערך האנשים שנמנו בפסוק ראשון נמנה מרדכי במקום הרביעי ולפי ערך האנשים שנמנו בפסוק השני נמנה מרדכי במקום החמישי

הכולל משיב:

לדברי המהרש"א, שני הפסוקים מדברים על אותה עליה לא"י בימי כורש ראשון, והפסוק השני רק שינה חלק מהשמות, וכל עיקרו לא בא אלא להורות שהורידו מרדכי מגדולתו, א"כ א"ש.

ולדברי רש"י צ"ל שדייקו מזה שהנביא בחר דוקא להביא שמותיהם של כ"כ הרבה חכמים שהיו גדולים ממרדכי, מזה יש ללמוד שהרגיש הנביא שהורידוהו מגדולתו, דגדולה ת"ת כו'

בכבוד רב

י. מונטרוז