עוד דיונים על הדף
1. ורוח לבשה את עמשי 2. אביגיל
דיונים על הדף - מגילה יד

אברהם יוסף שווארץ שואל:

א) וכתיב התם ורוח לבשה את עמשי

יל"ע אמאי לא נמנה עמשי בתוך הנביאים, והרי נתנבא נבואה שנכתבה לדורות באמרו שלום לך ושלום לעוזריך

ב) וכי מה טיבו של יאשיהו על המזבח בבית א', יל"ע שהרי סנחריב גילה י' משטים, ואחר זה מתו כל גדודיו והוא ברח הלך לו, ולכאורה באותה שעה היה חזקיה מצווה מדין ירושת הארץ להוריש כל הארץ?

שווארץ

הכולל משיב:

שלום

א) בפשטות נראה שנבואה זו לא נצרכה לדורות, ונכתבה כסיפור דברים ולא בתור הוראה לדורות.

ב) כיון שאין זכר בכתובים לכך שחזקיהו מלך ופעל בערי ישראל, ולא בא הכתוב לסתם אלא לפרש. רק אצל יאשיהו מוצאים שהיתה לו שליטה במקום. ומכיון שאין סיבה להניח שאנשי יהודה יעזבו את אחוזת אבותם ויתפשטו אל נחלות שבטים אחרים, מזה למדו שהגולים חזרו למקום ויאשיהו מלך עליהם.

בברכה. יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

א) אף נבואת עידו, ואפילו נבואת מרים אינם מורים לנו הלכה מסוימת, ולכאורה עצם הדבר שנכתבו בתוך הכ"ד ספרים קובע אותם לנבואה לדורות.

ב) "ומכיון שאין סיבה להניח שאנשי יהודה יעזבו את אחוזת אבותם ויתפשטו אל נחלות שבטים אחרים,"

למה לא ? יש מצוה מן התורה לרשת את הארץ,

עי רמב"ן ספר המצוות ע' ד' ובמגילת אסתר שם.

עיקר הדבר שלא מצינו מוזכר בפסוקים שבימי חזקיהו אינו ראיה, דבודאי עם דאג שמדן ועד באר שבע לא היה ילד שלא היה בקי בהל' טומאה וטהרה, דאג לקיים כל מצות התורה.

דוקא כאן ביאשיה ראה הכתוב לספר איך זכה לעקור כהני הבמות במקומם, וממילא הוזכר מקומם.

שוב העיר לי תלמיד חכם א' לדברי המהרש"א וז"ל דאפשר דלא שבו י' השבטים אלא שיאשיהו הלך לשם לבטל ולאבד הע"ז שהניחו שם כשגלו אבל האי קרא ויאמרו אליו אנשי העיר וגו' ויקרא את הדברים אשר עשית בבית אל וגו' משמע דאנשי העיר הן הן ששבו וזכרו כל המעשים אשר היו בימי ירבעם.

בברכת שלום רב לאוהבי תורתיך,

הכולל משיב:

א) נ"ל שזה מתחיל הפוך, רק מה שנצרך לדורות נכתב. אבל יתכן נבואה שלא נצרכה לדורות אלא לשעתה והיא נכתבה כחלק מתיאור הסיפור כולו.

ב) נ"ל לכאורה שלא היה די כח וריבוי עם ליישב את שאר הארץ באנשי יהודה.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

בברכת שלום רב,

א) שוב ראיתי שאדונינו המהרש"א חולק עליך, ואחר שנקט כמו שפירש"י בנביא דלא היתה נבואה ממש הוסיף ראיה לדבריו וז"ל דאי הא דאמר שלום לך ושלום וגו' נבואה הוה ליחשביה לעמשא נמי במ"ח נביאים דנבואה שהוצרכה הוא

והדברים עדיין צ"ע אם נבין דברי הגמרא כפשוטם שהיה כאן נבואה ממש.

ב) "נ"ל לכאורה שלא היה די כח וריבוי עם ליישב את שאר הארץ באנשי יהודה"

כבר בימי חזקיהו היה ישראל מצוין מדן ועד באר שבע, ולא מצאנו שבאותה שעה כבר הוחזרו עשרת השבטים.

הכולל משיב:

א) אכן כבר כתב רש"י בדהי"א יב,יט שרוח לבשה אינו נבואה. אבל לענ"ד קושיא מעיקרא ליתא, גם אם היתה הכוונה לנבואה.

ב) יתכן שישבו יהודים מפוזרים פה ושם, אבל ללא מלכות ושלטון. עובדא היא שחזקיהו ומנשה וגם יאשיהו מלכו על יהודה ולא על כל ישראל.

יוסי בן ארזה