דיונים על הדף - מגילה יא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

מגילה יא:

רש״י ד״ה לא סליק מלכותיה - לא השלים מלכותו שהרי נטרד כדאמרינן במסכת גיטין (דף סח:)

הניחא למאן דאמר וכו' - במס' גיטין פ' מי שאחזו

האם מצינו בעוד מקומות שרש״י מציין למסכת ורק אח״כ מציין למסכת ולשם הפרק?

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד

הכולל משיב:

כן. ע' למשל רש"י ברכות ז. ד"ה דעת בהמתו; יח: ד"ה כל.

יוסי בן ארזה

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

כוונתי להקשות מדוע בדיבור הקודם ציין למסכת ורק אח״כ לשם הפרק

הכולל משיב:

איני יודע. יתכן ששני הדיבורים משתי מהדורות. יש לבדוק בדפוס"י וכת"י.

יוסי בן ארזה