for english

חומר לימוד מגוון ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עבריתלתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל.

left arrow
דף הבא
סדר קדשים במחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה
ואמה
הרבנית הינדא טרעס ע"ה
קישורים לנדה דף סט (69)
Sponsored in memory of
MIREL BAS YAKOV MORDECHAI KORNFELD ז"ל
הוקדשה לע"נ מירל בת יעקב מרדכי קורנפלד ז"ל

NIDAH 69 (3 Teves) - Today's Dafyomi material has been dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev Gustman Ztz"L (author of "Kuntresei Shiurim") and his wife, Rebbetzin Sarah Gustman (daughter of Hagaon Rav Meir Bassin, a Dayan in Vilna) in honor of the Yahrzeit of the Rebbetzin. Sponsored by a Talmid of Rav Gustman (M. Kornfeld).

right arrow
דף הקודם


חומר על התלמוד לפי מסכתות

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת: דף: הראני:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור: מסכת: דף:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:


כולל עיון הדף


  הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  לוח למחזור הנוכחי
לוחות ללימודים יומיים אחרים