english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ולא יתכן לפרשו לשון הכאה: קשה שגם הכאה שורשו 'נכה'?

1.

גור אריה: הנו"ן שב'נכה' נופלת לפעמים ולכן איננה נחשבת מהשורש, אבל ב'נכו' הנו"ן איננה נופלת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים