english
1)

למה דוקא כאן נאמר שתבא מכה "אשר לא היה כמוהו"?

1.

גור אריה (לעיל 9:14): מכות באח"ב באו ללמד שאין כה' והוא יחיד, ולכן הביא עליהם מכות מופלאות שלא היו מעולם. 1


1

עי' לעיל 7:14:9:1 בחלוקה של דצ"ך עד"ש באח"ב, ומה באה ללמד כל קבוצת מכות.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: שרט לו שריטה בכותל: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: בדבר כתוב (לעיל 9:5) "מחר יעשה השם", ולמה כאן הוסיף "כעת מחר"? אלא ששרט לו שריטה בכותל.

3)

רש"י: שרט לו שריטה בכותל: למה לדבר קבע רק יום, וכאן קבע זמן מדויק?

1.

גור אריה: הבהמות מתו בשדה ולא ראו את רגע המות, ולכן אין תועלת בשריטה.

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ג עמ' קכ"ה ד"ה כעת מחר) 1 : מכת ברד היא כמנהגו של עולם, וכדי שיראו שזה נס נצרך משה להראות שהוא יודע את הרגע שיבא הברד, אבל מכות ערוב דבר וארבה 2 אינם כמנהגו של עולם כל כך, ולכן די במה שהוא יודע שהם יבאו מחר. 3


1

יש להעיר שהגור אריה הקשה כך כלפי דבר- למה בברד קבע זמן מסוים ובדבר קבע רק יום, אבל בגבורות ה' שאל המהר"ל למה בכל המכות לא קבע זמן מדויק כמו בברד.

2

ערוב- לעיל 8:19, דבר- לעיל 9:5, ארבה- לקמן 10:4.

3

ומשמע מהמהר"ל ששאר המכות אינן כסדר העולם כלל ולכן לא היה צריך אפי' לקבוע יום לבואם, וצ"ע בזה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים