english
1)

למה במכה זו נאמר "את כל מגופתי אל לבך"? (עי' רש"י.)

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פנ"ז עמ' רנה): כשירד הברד היו קולות אלוקים (כדלקמן 9:28) שמחמתם נפל לבם וכאילו מתו, וזהו "את כל מגפותי אל לבך". 1


1

עי' עוד לקמ' 9:34:1:2.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות: מה ענין מכת בכורות לכאן?

2.

גור אריה: "בפעם הזאת" אין פרושו במכה שתבוא מיד, אלא בענין הזה [של המכות], והזכיר זאת כאן כי אולי יחשוב פרעה שמפני שלא הוכה האדם בדֶבֶר שוב אין לו ממה לחשוש, ולכן התרה בו שלבסוף תבוא מכת בכורות, והוא לא הוכה בדֶבֶר "למען ספר שמי" על ידי ברד שלא היה כמוהו.

3.

גור אריה: כאן התחיל הסדר של מכות 'באח"ב' 2 שהם מכות שמעולם לא היו כמותם, ולכן הם מורים שאין כה'. ומכיוון שהם סדר אחד, התרה בו עכשיו שסופו להכותו בבכורות.

4.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ג עמ' קכ"ה ד"ה כי בפעם): אחר שנשלם הסדר של עד"ש, מתחיל עכשיו הסדר של באח"ב 3 , והם נחשבים כמכה אחת ארוכה, ולכן התרה בתחילת הסדר על מכת בכורות.


1. 1

הגור אריה דוחה פרוש זה כי מכת בכורות היא הקשה שבכולם ככתוב ברש"י לעיל (4:23), ובהכרח שהמכה שמחמתה הוציא פרעה את ישראל, היא הקשה ביותר.

2

עי' לעיל ( 3

7:14:9:1) בחלוקה של דצ"ך עד"ש באח"ב, ומה באה ללמד כל קבוצת מכות.

4

שהרי היה סדר של 2 מכות בהתראה והשלישית שלא בהתראה. אמנם במכת בכורות כן הייתה התראה [וא"כ לכאורה היא לא ההמשך של מכות בא"ח], אך הוכיח הרב הרטמן (גור אריה של מכון ירושלים, שמות פ' יא, הערה 139) מהמהר"ל בכמה מקומות שמכת בכורות משלימה את המכות שלפניה, [ובמדה מסוימת היא עומדת בפני עצמה אף שהיא שייכת לסדר של באח"ב] ולכן יש בה התראה. ועי' לעיל 7:14:9:1 ואילך.

3)

רש"י: שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות: מה ההקשר של הפסוקים הבאים לדברי רש"י?

1.

גור אריה: יכולתי להכותך בדבר ככתוב "ואך אותך...בדבר", ושוב לא יהיה צורך במכת בכורות. ולמה לא עשיתי זאת? "למען ספר שמי בכל הארץ"- להרבות במכות. ואתה "עודך מסתולל בעמי" ולכן אביא עליך ברד שלא היה כמוהו, ועל ידי זה יסופר שמי.

4)

רש"י: שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות: למה מכה זו שקולה ככל המכות?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ז עמ' קמ, ד"ה והכה כל): הבכור נקרא 'ראשית'- התחלה [ושורש], ובזה הוא שקול כנגד הכל, וכשלקו הבכורים כבר לא היה למצרים כח.

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ז עמק קמ, ד"ה והכה כל): עיקר כחם של מצרים הוא הבכור שהרי הם עובדים למזל טלה 1 .


1

שהוא ראשית המזלות, ועי' לקמן 12:32:1:1. וע"ע לעיל 8:22:1:1 למה זה כחם של מצרים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים