english
1)

למה חיזק ה' את לב פרעה?

1.

עי' לעיל (שמות 7:3 וברש"י שם), ובמה שכתבנו שם (לעיל 7:3:2:1) למה חיזק ה' את לבו, ולעיל (7:14:8:1) למה זה נצרך רק בחמשת המכות האחרונות, ולעיל (7:3:5:1, ואילך) למה נענש פרעה אם ה' חיזק את לבו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים