english
1)

למה דוקא במכת צפרדע התגלה ש"אין כה' אלוקינו"?

1.

עי' מה שהתבאר לעיל 7:26:1:1**.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים