english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ויסר הערב- ולא מתו כמו...הצפרדעים: למה רש"י לא הקשה כך לעיל (8:25)- "וסר הערוב"?

1.

גור אריה: כשמשה דיבר, אפשר לפרש "וסר הערוב" על ידי שימותו (כי המטרה הייתה שהמכה תפסיק), אבל כאן מסופר מה עשה ה', ולכן צריך לכתוב את המעשה שנעשה ולא את התוצאה שהערוב סר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים