english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: אתחבלת ארעא: מה הוכיח רש"י מהתרגום?

1.

גור אריה: מהתרגום יש ללמוד שזה לא לשון עתיד, והראיה-שכתוב כאן "ויעש"- בהווה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים