english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: צפרדע אחת היתה: למה לא דרשו כך גם לקמ' (8:13) לגבי "ותהי הכנם"?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ג בתחילתו, עמ' קכ"ד): דרך הכינים להיות מקובצים יחד [ולכן מובן שהם נקראים 'כינם'], מה שאין כן הצפרדעים.

2)

רש"י: צפרדע אחת היתה: בגמ' (סנהדרין סז ב) נחלקו האם צפרדע אחת השריצה את כולם או שהיא שרקה וכולם באו, וצריך ביאור במה נחלקו?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ג בתחילתו, עמ' קכ"ד): לדעה הראשונה הם נקראו על שם הכח המוליד ומשריץ אותם, ולדעה השניה על שם הכח המאסף אותם.

3)

רש"י: צפרדע אחת היתה: אם צפרדע אחת השריצה את כולם, למה כתוב לעיל (7:28) "ושרץ היאור צפרדעים"?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ג בתחילתו, עמ' קכ"ד): אלמלא היאור לא הייתה ההשרצה, כי היה היאור לצפרדעים כמו אדמה לזרעים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים