english
1)

למה לפני ישראל עשה משה 3 אותות ולפני פרעה רק אחת?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב בתחילתו, עמ' קכ"א): לפני ישראל עשה 3 אותות כדי שיאמינו אמונה שלמה 1 , אבל פרעה כיון שחזק ליבו- די לעשות בפניו אות אחת בתשובה לשאלתו "תנו לכם מופת".

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ז עמ' ק"י): סדר האותות שעשה משה לפני ישראל- מתחילה מֶיַרא ה' את האדם (-אות הנחש), ואח"כ מכה אותו (-אות הצרעת), ולבסוף מכת מות (-הפיכת מים לדם), ולכן בפני פרעה עשה את אות הנחש כי אם יראים מן הנחש בודאי יש לירא ממי שברא את הנחש, ואח"כ הכה את מצרים במכות, ולבסוף הטביעם בים.


1

כפי שנתבאר לעיל 4:3:1:1 ואילך, וכן 4:3:2:1 ואילך.

2)

למה עשה לפני פרעה דוקא את אות המטה שנהפך לנחש?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב בתחילתו, עמ' קכ"א): הנחש נתקלל ב-10 קללות ובכך רמז לו על עשרת המכות.

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב בתחילתו, עמ' קכ"א): הרשע דומה לכלב בכך שהרשע רחוק מהמציאות האמיתית כמו שהכל מרחיקים את הכלב, והדרך להכות את הכלב במטה כי המטה עשוי להרחיק בו את הראוי לכך.

3.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב בתחילתו, עמ' קכ"א): המלכות דומה לנחש בשני פנים- המלכות ממיתה בקלות כמו הנחש, וכשם שדרכו של הנחש עקומה, כך המלך פורץ גדר לעשות לו דרך.

3)

מה נרמז לפרעה בכך שהמטה נהפך לנחש?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב עמ' קכ"ב): ה' רמז לו שכשם שבכחו לעשות ממטה נחש, כך יעשה מנחש מטה 1 . עיי"ש.


1

כמובא שם מהמדרש שפרעה רצה לפגוע במשה ואהרן אבל הוא נעשה כמטה.

שאלות על רש"י

4)

רש"י: להודיע שיש צרוך במי ששולח אתכם: מה הכוונה?

1.

גור אריה: 'צורך'- יכולת, הוכחה שיש לו יכולת וראוי לשמוע לו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים