english
1)

אם ה' חיזק את לב פרעה, נמצא שפרעה לא חטא, וא"כ על מה הוא נענש? (עי' רש"י.)

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"א עמ' ק"כ ד"ה ואני אקשה): פרעה חילל את ה' במה שאמר "מי ה' אשר אשמע בקולו", ולכן הקשה ה' את לבו כדי שיוודע שם ה' במכות ויתוקן מה שקלקל פרעה.

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"א עמ' ק"כ ד"ה ואני אקשה): חמשת המכות הראשונות היו בתחתונים, וחמשת האחרונות היו מן העליונים 1 ולכן הם היו למעלה מכחו, ואז חיזק ה' את לבו כדי שהוא לא יהיה מוכרח לשלוח מחמת המכות ויהיה המשקל שווה.

3.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"א עמ' ק"כ ד"ה אמנם): תשובה על חטא שייכת כי האדם הוא בעל שינוי ותמורה ומעשיו אינם מעשים גמורים, אבל אם הוא ממשיך לחטוא אחרי התראה אז הוא חוטא בשכל וזה נחשב מעשה גמור, וה' נועל בפניו את דרכי התשובה. עיי"ש. 2


1

כפי שנתבאר לקמ' 7:14:8:1.

2

ע"ע במהר"ל בנתיבות עולם (נתיב התשובה פ"א עמ' קמ"ז) שהרחיב בענין זה.

2)

לפי מה שנתבאר, בדין היה שה' יקשה את לב פרעה, ואילו משמעות הפסוק שה' הקשה את לבו כדי להרבות מופתים במצרים?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"א בסופו, עמ' קכ"א): היה ראוי שלא להקשות את לבו כדי למהר את הוצאת ישראל ממצרים, אבל רצה ה' להרבות את המופתים במצרים.

שאלות על רש"י

3)

רש"י: מאחר שהרשיע והתריס כנגדי: מה היה קשה לרש"י?

1.

גור אריה: קשה למה חיזק ה' את לבו שלא ישלח את ישראל, והרי ה' לא מכריח את האדם לחטוא?!

4)

רש"י: בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ה': מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: אף שידע ה' שאין נחת רוח מלפניו [לשוב בתשובה שלמה], הראה ה' במכות הראשונות שהוא מחזק את לבו מעצמו, ומכיון שכן גם ה' חיזק את לבו ב-5 מכות האחרונות.

5)

רש"י: בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ה': למה במכת ברד שהיא מהאחרונות כתוב (לקמ' 9:35) "ויחזק לב פרעה"?

1.

גור אריה: בכל המכות היה צורך להסיר את המכה שכבר באה ובזה ראו את יד ה', אבל הברד יורד בזה אחר זה והיה רק צורך שלא ימשיך לרדת, ויש פתחון פה לומר שהברד חדל מעצמו, ולכן פרעה הכביד את לבו. 1


1

אע"פ כן נאמר אחרי הברד (שמות 10:1) "כי אני הכבדתי את לבו", שאם לא כן- היה פרעה שולח אותם כשמשה התרה בו שיבא ארבה.

6)

רש"י: בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ה': למה רק בחמשת האחרונות היה צריך לחזק את לבו?

1.

עי' מה שכתבנו לקמ' 7:14:8:1.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים