english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ואם סרבן אתה: אולי זה לא תואר אלא פועל בלשון עבר- מסרב אתה?

1.

גור אריה: אם כך, היה צריך לכתוב 'אם מאן הייתה' עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים