english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: וימלא- מנין שבעת ימים: למה הוסיף רש"י מילת 'מנין'?

1.

גור אריה: לכאורה היה צריך לכתוב 'וימלאו שבעת ימים'? אלא זה מתייחס ל'מנין' שהוא לשון יחיד.

2)

רש"י: שהיתה המכה משמשת רביע חדש: למה רש"י מוסיף זאת כאן?

1.

גור אריה: שייך לומר "וימלא" רק על דבר שיש לו שיעור (כמו "וימלאו ימיה ללדת"), ולכן צריך לומר ששיעור המכה הוא רבע חודש.

3)

רש"י: שהיתה המכה משמשת רביע חדש: במכות צפרדע, ערוב, ברד וארבה כתוב שמשה התפלל שתסור המכה, וצריך ביאור- אם הייתה המכה 7 ימים למה היה צריך משה להתפלל שתפסק המכה? ואם פסקה המכה בתוך 7 ימים, קשה שלא שימשה המכה כל צרכה?

1.

גור אריה (לקמ' 8:5): הצפרדעים סרו בתפילת משה ואע"פ כן הייתה המכה שבעה ימים כפי שכתוב לקמ' (8:10) "ותבאש הארץ".

2.

גור אריה (לקמ' 8:5): 1 כיון שראה פרעה שכל מכה נמשכה שבוע, גם כשסרה המכה [על ידי תפילת משה] הוא חשש שהיא תשוב, וכך הייתה המכה נמשכת שבוע.

3.

מהר"ל, גבורות ה' פל"ג בתחילתו, עמ' קכ"ד ד"ה העתירו): במשך 7 ימים המכה נמשכה והיאור המשיך להשריץ צפרדעים, אבל אלמלא תפילת משה, גם אחרי שעברו 7 ימים- הצפרדעים שכבר באו היו נשארים, וכן הערוב והארבה, והועילה תפילת משה שהצפרדעים ימותו והערוב והארבה ילכו. לגבי הברד הועילה תפילת משה שהברד שהיה כבר באויר לא ניתך ארצה.

4.

מהר"ל, גבורות ה' פל"ג בתחילתו, עמ' קכ"ד ד"ה העתירו): כשפרעה לא רצה לשלוח, אז נמשכה המכה שבוע, אבל כשאמר שהוא ישלח את ישראל נשלמה המכה והועילה תפילת משה להסיר את המכה בתוך שבעת הימים.


1

הגור אריה שם מתייחס למכות צפרדע, ערוב, ברד וחושך ולא למכת ארבה, וצ"ע מה טעם הדבר. אמנם בגבורות ה' (שמובא לקמ') כן התייחס גם לארבה.

4)

רש"י: שהיתה המכה משמשת רביע חדש: מכת חושך הייתה רק ששה ימים (עי' רש"י לקמ' 10:22), וקשה למה היא לא נמשכה 7 ימים?

1.

גור אריה (לקמ' 8:5): המכה נמשכה 6 ימים (ככתוב ברש"י) ויום אחד נשאר לקריעת ים סוף שם היה הענן והחושך למצרים. 1


1

הגור אריה מתרץ לגבי מכות אחרות שגם כשהסתלקה המכה היה ירא פרעה שהיא תחזור עד שמלאו 7 ימים, וצ"ע האם כוונתו גם למכת חושך, עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים