english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: למופת המטה...ולא לזה של דם: למה בשאר המכות לא כתוב כך?

1.

גור אריה: היפוך הנחש היה מופת וכאן הייתה מכה, ואמר הכתוב שאפי' למכה הוא לא שם ליבו. 1


1

אבל בהמשך, מפני שכולם מין אחד (-מכות) אין צורך לכתוב כך.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים