english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: לפי שהגין היאור על משה: מה בכך?

1.

גור אריה: למדנו דרך ארץ- בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. 1


1

כפי שכתוב בגמ' (ב"ק צב ב).

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים