english
1)

בפסוק הקודם כתוב "ה' אלוקי העברים שלחני" (וכ"כ בעוד מכות), וצריך ביאור למה המשיך כאן הפסוק בשם המיוחד- "בזאת תדע כי אני השם"?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב עמ' קכ"ג): 1 כל המכות היו שלא כדרך הטבע אבל אינם פלא כמו מכת דם 2 , שהרי דרך היאור להשריץ צפרדעים וכן בשאר המכות, (וגם מכת חושך לא הייתה אלא העדר אור ואין בזה שינוי עצמי, ועוד- יש חושך ביום מעונן וכד'.) ולכן נודע כאן אמיתת שם ה' והזכיר את השם המפורש. מה שהזכיר בפסוק הקודם "ה' אלוקי העברים", הכוונה שבפעם הראשונה באתי בשם הזה ולא שמעת, ולכן "כה אמר השם".


1

בכמה מכות נזכר השם המפורש- בצפרדע (לקמ' 7:26:1:1), וכן בערוב (לקמ' 8:16:1:1), ברד (לקמן 9:29:2:1) ובכורות (לקמן 11:4:3:1), עיי"ש.

2

והאריך בזה המהר"ל שם (פנ"ו עמ' רמ"ח) על מה שאמרו בהגדה 'ובמופתים זה הדם' שרק במכת דם היה שינוי טבע גמור.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: הלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם: מה טעם הדבר?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פל"ב עמ' קכ"ב): העבודה זרה היא כחם של העכו"ם ולכן היא סיבת החטא, ומפני שהוא הגורם- הוא לוקה ראשון.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים