english
1)

מה פרוש 'יד חזקה' ומה הענין בזה?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פמ"ה עמ' קע"ד, ד"ה ובפרק איזהו נשך): היציאה ביד חזקה וזרוע נטויה בשינוי הטבע, מורה שישראל נבדלים מהחומר והם ראויים למצוות אלוקיות. 1


1

ועיי"ש לגבי המצוות שהם זכר ליציאת מצרים.

2)

במקומות אחרים כתוב שיצאו ביד חזקה וזרוע נטויה, וצריך ביאור מה הם, ומה ההבדל ביניהם?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פנ"ב עמ' רכ"ד, ד"ה ויוציאנו): יד חזקה- בכח גדול, זרוע נטויה- כל מכה היה לה משך (-גם מכת בכורות) כדי שפרעה לא יחזור בו. 1

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פנ"ב עמ' רכ"ה): ישראל היו ראויים להיות עבדים במצרים, ופרעה היה ראוי להיות מלך עליהם. 2 כדי לצאת מהעבדות הראויה לישראל היה צריך את היד החזקה, וכדי לצאת מיד פרעה היה צריך למחות בו בזרוע נטויה.

3.

מהר"ל, גבורות ה' (פנ"ב עמ' רכ"ה, ד"ה ועוד דע): יד חזקה- כי המכֶה הוא בעל כח, וזרוע נטויה- כי ההכאה הייתה בכח.


1

ע"ע במהר"ל בגבורות ה' (פנ"ו) שהאריך בענין מה שדרשו 'ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זו החרב'.

2

לכאורה הכוונה למה שנתבאר בבראשית 15:13:3:1, וכן לעיל 1:1:7:1 שישראל מצד החומר שלהם עוד לא נעשו לעם, ומצד הצורה שלהם הייתה התנגדות של מצרים, ועי' לקמ' 6:6:3:2*.

שאלות על רש"י

3)

רש"י: הרהרת על מדותי: אולי משה אמר זאת בתור תפילה- כמו "למה יחרה אפך בעמך"?

1.

גור אריה: אילו היה אומר 'למה תרע לעם' כמו "למה יחרה", הייתה זו תפילה לעתיד, אבל כאן מדובר על דבר שכר ארע.

4)

רש"י: ולא העשוי למלכי שבעה אומות: קשה שבחטא מי מריבה (במדבר 20:12) משמע שרק אז נגזרה גזירה זו?

1.

גור אריה (במדבר 20:12): בגזרת ה' יש 3 שלבים- 1. קודם גזר דין הגזרה עולה במחשבה, (ואז הדבר יכול להשתנות גם בלי ריבוי גדול של תפילה וזכויות). 2. כשהדבר נגזר ויוצא מפי ה' (ועדין הגזירה ניתנת לביטול על ידי ריבוי של תפילה וזכויות). 3. כשה' נשבע לקיים את הגזירה (ואז תפילה וצעקה לא מועילים). כאן לא נאמר שמשה לא יכנס לארץ אלא נרמז "עתה תראה" כי זה רק עלה במחשבה ועוד לא נגזרה הגזרה עד מי מריבה. 1


1

ואז הרבה משה בתפילה עד שנשבע ה' ומשה הפסיק להתפלל. ע"ע לעיל, שמות 4:13:1:1.

5)

רש"י: ולא העשוי למלכי שבעה אומות: משמע שזהו עונש על דבריו, ולעיל (שמות 4:13) משמע ברש"י שגם בלי חטא הוא לא יכנס לארץ?

1.

גור אריה (במדבר 20:12): עוד קודם שחטא ראה משה בנבואה שהוא לא עתיד להכניסם לארץ, ולכן אמר "שלח נא ביד תשלח".

6)

רש"י: ולא העשוי למלכי שבעה אומות: משה אמר ליתרו (במדבר 10:29) "נוסעים אנחנו" לארץ, משמע שסבר משה שהוא יכנס?

1.

גור אריה (במדבר 20:12): משה אמר כך ליתרו כי חשב שהגזרה תתבטל בתשובה 1 , אבל בשעת נבואה אמר שהוא לא יכנס, כפי שמראה הנבואה 2 .


1

כי עוד לא נגזרה הגזרה עד חטא מי מריבה. (כמבואר בשאלה 2, וכפי שמשמע בגור אריה, במדבר 10:29.)

2

גור אריה (במדבר 10:29): כך דיבר משה עם ה' כי עבד המדבר עם המלך, אסור לו להראות כאילו אינו חש לעונש המלך.

7)

רש"י: מפני ידי החזקה: למה לא פירש 'כי בידו החזקה של פרעה ישלחם' ככתוב "ותחזק מצרים על העם"?

1.

גור אריה: זה נאמר בהמשך הפסוק- "וביד חזקה יגרשם מארצו".

8)

רש"י: ולא יספיקו לעשות להם צידה:?

1.

גור אריה (דברים 16:3): הם בודאי רצו לצאת אחר שתחמיץ עיסתם- ואז לא יהיה ניכר שיצאו ביד ה' אלא ברצונם, ולכן הוציאם ביד חזקה בעל כרחם, קודם שהחמיצה עיסתם. 1


1

ע"ע בגור אריה לקמן (שמות 12:34).

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים