english
1)

למה נכפל "ראה ראיתי"?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ד עמ' ק"ג ד"ה ויאמר): דרשו מכאן- ראיתי שבאים לסיני וראיתי מעשה עגל, והכוונה שישראל אינם נגאלים על תנאי שהם צדיקים, אלא גם אם יחטאו- יקראו אל ה' ויֵענוּ.

2)

מה הם הדברים המפורטים כאן שבזכותם נגאלו?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (סוף פכ"א עמ' צ"ד): בחסדי אבות [ככתוב בפסוק הקודם, וזה מידת החסד], במידת הדין (- "ראיתי את עֹני עמי" בגלל העול שעשו להם), בתפילה (-"צעקתם שמעתי"), ובמידת הרחמים (- "כי ידעתי", והאוהב והמודע נקרא 'רחמוהי'). עיי"ש. 1


1

עי' לעיל שמות 2:24:1:2. ועיי"ש למה כאן הסדר-"ראיתי...שמעתי...ידעתי", ואילו לעיל (2:24) הקדים שמיעה לראיה.

3)

למה נזכרו כאן 3 דברים- "ראיתי...שמעתי...ידעתי"?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ד עמ' ק"ג ד"ה ויאמר): הראיה היא הראשונית, לאחריה השמיעה שיש בה קבלה, ויתירה ממנה הידיעה- שהוא יודע את הדבר כאשר הוא [על אמתתו].

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים