english
1)

רש"י: לא יתן אתכם...אם אין אני מראה לו ידי החזקה: למה פירש רש"י "אם אין אני מראה" ולא 'אם אין אני מוציא'?

1.

גור אריה: לא כתוב 'ולא אוציאם ביד חזקה' אלא "ולא ביד חזקה" בסתם, ולכן פירש רש"י שלא יצאו כל זמן שלא תצטרף היד להוצאה.

2)

רש"י: ויש מפרשים...ולא בשביל שידו חזקה: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: הכתוב בא לומר שפרעה לא ישלח אתכם, כדי שאשלח בו את ידי. 1


1

עי' ברא"ם מה שפירש, ובגור אריה שהקשה עליו.

??

??

??

??

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים