english
1)

רש"י: משולות לחיות השדה: למה הוציאו הפסוק מפשוטו?

1.

גור אריה: קשה מה בכך שהן בקיאות, וכי מילדת לא זקוקה למילדת?!

2)

רש"י: משולות לחיות השדה: מה פרוש הדבר?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פט"ו עמ' עד ד"ה ותאמרנה): חיות השדה קלות תנועה מפני דקות החומר שלהן 1 , וכך נשות ישראל ממהרות לילד כי אין להן את גסות החומר.


1

כפי שכתוב במסילת ישרים (פ"ו) שטבע האדם כבד מאוד כי עפריות החומריות גס.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים