english
1)

רש"י: לשון מולידות: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: 'מולידות' הוא פועל יוצא- המיילדת את האשה.

2)

רש"י: שיש לשון קל ויש לשון כבד: במה זה תלוי?

1.

גור אריה: תלוי האם יש דגש בלמ"ד שהוא האות האמצעי מהשורש.

3)

רש"י: זו יוכבד...זו מרים: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: שכרן היה "ויעש להם בתים"- כהונה לויה ומלכות, ולא מצאנו זאת לשפרה ופועה, אלא הן יוכבד ומרים.

2.

גור אריה: כתוב "שם האחת...ושם השנית", ועל כרחך שהן אמה ובתה כי הבת היא שנית לאם, ולא מצאנו אם ובת בכתוב אלא יוכבד ומרים.

4)

מי הן שפרה ופועה, ומנין לנו?

1.

גור אריה: כתוב "שם האחת...ושם השנית" [משמע שהן קשורות זו לזו] ונחלקו האם זו אשה ובתה ואז הכוונה ליוכבד ומרים, או כלה וחמותה והכוונה ליוכבד ואלישבע.

5)

רש"י: זו יוכבד...זו מרים: למה לא נכתב שמן בפירוש?

1.

גור אריה: הכתוב לא מזכיר במפורש את עמרם, יוכבד, מרים ואהרון, עד אחר לידת משה כי משה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית ולכן הוא לא מיוחס אל משפחתו קודם לידתו, מפני שהם לא סיבה מיוחדת ללידתו. 1


1

עיין עוד במהר"ל (גבורות ה' פט"ו עמ' עג ד"ה אשר) שהוסיף בעניין זה.

6)

למה גזירת הבנים באה אחרי גזירת העבודה?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פט"ו עמ' עג ד"ה וימררו): אחרי גזירת העבודה שיעבדום בבניהם וזה יותר פנימי, כמו שגרעין הפרי נמצא בתוך הפרי.

7)

למה גזירת הבנים באה בשלושה שלבים?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פט"ו עמ' עג ד"ה וימררו): תחילה ציוה להמית בניהם, אח"כ להשליכם ליאור ואח"כ גזר אפילו על עמו 1 , כי גזירה גדולה כזו צריכה להיות משולשת כדי לחזקה.


1

אמנם לא הייתה כאן גזירה על ישראל, אבל עיין במהר"ל בגבורות ה' סוף פט"ו שגזירה זו מורה על שינאת מצרים לישראל, ולכן זו התחזקות שלישית של הגזירה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים