english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: אין זה לשון שליחות: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: אם מלשון שליחות- צריך היה לכתוב 'וישְלח' ולא "וישַלח".

2)

רש"י: אין זה לשון שליחות: למה לא כתוב לשון שליחות?

1.

גור אריה: שליחות שייכת רק בבעלי דעת.

3)

רש"י: אין זה לשון שליחות: למה לא פירש כך כבר בשילוח העורב?

1.

גור אריה: כאן כתוב ששילחה לראות הקלו המים, משמע שהייתה דעתו שתחזור אליו וא"כ בפשטות הכוונה לשליחות. לכן פירש רש"י שהיא לא הלכה בשליחותו על מנת לחזור אליו, אלא הוא שילחה לדרכה ובזה ידע האם קלו המים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים