english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: וישוכו- כמו כשוך: למה הקדים רש"י לפרש את "וישוכו" ואח"כ "ויזכור"?

1.

גור אריה: רצה להביא ראיה לדבריו שבתחילה שלטה מידת הדין ונהפכה לרחמים, שהרי כתוב "וישוכו" שנח מרתיחתו.

2)

רש"י: זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה: קשה שלפי לשון אחת ברש"י (סוף פר' בראשית) הבהמות לא השחיתו דרכם אלא האדם הרביע מין על שאינו מינו (עיי"ש ברא"ם), וא"כ מה הייתה זכותם?

1.

רא"ם: רש"י כאן כפרושו הראשון שם שהחיות השחיתו דרכם. 1

2.

גור אריה: לדעת הכל השחיתו דרכם, אלא שלדעה השניה האדם הרביע תחילה מין על שאינו מינו ומשום כך הורגלו בכך החיות, והחיות שבתיבה נמנעו מכך וזהו זכותן. 2


1

עיין עוד בענין זה לעיל, ו,יב, ברש"י שם, ברא"ם ובגור אריה.

2

עיין עוד בענין זה לעיל, ו,יב, ברש"י שם, ברא"ם ובגור אריה.

3)

רש"י: רוח תנחומין: אולי העביר 'רוח' כמשמעו, כדי ליבש את המים?

1.

גור אריה: א"כ היה צריך לכתוב 'וישב רוח' ולא "ויעבר", שהרי העברה ממקום למקום איננה ניגוב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים