english
1)

רש"י: שלא אגלה על לשון הקודש: וכי פרעה הקפיד על ידיעת הלשון הנוספת יותר מעל חכמת יוסף?

1.

גור אריה: ראוי שהמלך [על כל האומות] ידע לשון כל אומה, ולכן יוסף ראוי יותר למלוכה. 1

2.

גור אריה: הכוונה לא לגילוי ידיעת הלשון בלבד, אלא שיוסף מצד עצמו ראוי למלוכה יותר מפרעה כי מלכות פרעה הייתה על כל הלשונות אבל יוסף היה ראוי למלוכה מצד עצמו- מאת ה' ולכן הוא ידע 71 לשונות. 2


1

עיין במהר"ל (אור חדש עמ' סג ד"ה רבי יהונתן) שהלשון היא צורת האומה- ועל ידי הלשון האומה יוצאת אל הפועל. וכעין זה עי' בגור אריה (דברים א,כב).

2

עיין מה שכתוב בהערה הקודמת.

2)

רש"י: שלא אגלה על לשון הקודש: למה פרעה לא ידע דוקא את לשון הקודש? ולמה הוא לא למד אותה מיוסף?

1.

גור אריה: פרעה כלל את כל הלשונות ומשל על כולם, אבל קדושת לשון הקודש אינה ראויה לו.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים