english
1)

רש"י: עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד וכו': למה דימה את השבטים לנרות?

1.

גור אריה: 12 השבטים הם כנגד 12 המזלות שמאירים לעולם ולכן אי אפשר להביא את אחד השבטים לאבדון. 1


1

עיין עוד במהר"ל (דרך חיים פ"א מי"ח עמ' נח ד"ה ומעתה) שהשבטים הם כנגד המזלות, וכשם שהמזלות מחוברים ושלום ביניהם, כך השבטים אי אפשר שיהיה האחד בלי השני.

2)

רש"י: עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד וכו': לכאורה המשל לא דומה לנמשל כי יוסף הוא מלך ויש לו כח?

1.

גור אריה: כוונתו שהשבטים מאירים לעולם כמו המזלות ואי אפשר לאבד אותם.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים