english
1)

רש"י: שהם מבנות כנען: קשה שבגמ' כתוב שבני יעקב לא נשאו כנעניות בגלל אזהרת אברהם?

1.

גור אריה (לעיל לח,ב): הגמ' סברה כרבי יהודה שנולדו תאומות עם השבטים ואותן נשאו בני יעקב, אבל דעת רבי נחמיה שהם נשאו כנעניות.

2)

רש"י: שהם מבנות כנען: כיצד עברו בני יעקב על אזהרת אברהם שלא לשאת כנעניות?

1.

גור אריה (לעיל לח,ב): אברהם הזהיר קודם שהם היו לעם, אבל כשנולדו י"ב השבטים הם כבר נחשבו לאומה, והמתחבר אליהם בטל אצלם ונחשב כישראל.

3)

רש"י: וקבע להם מקום: מה טעם המקום שיעקב קבע להם?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פמ"ב עמ' קנח ד"ה ויבאו): בנימין הצעיר הוא האחרון ולכן הוא במערב הנקרא אחור. יהודה שהוא מלך הולך בראש ולכן הוא במזרח הנקרא קדם. 1

2.

מהר"ל (נצח ישראל פל"ז עמ' קסד): אפרים הולך באמצע כי יוסף הוא כנגד הלב שבאמצע האדם. 2


1

עיין עוד במהר"ל (גבורות ה' פ"ע עמ' שכא) שיהודה הוא תחילת השבטים בכל מקום ובנימין הוא האחרון וההשלמה של כולם, ולכן הוא במערב- מקום השראת השכינה. ועיין עוד במהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' סז, תחילת זבחים, זבחים דף נג:) שאמנם דן הוא מאסף לכל המחנות, אבל לענין הרוחות נחשב בנימין אחרון.

2

עיין עוד במהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' עד ד"ה אלא, סוטה דף לו:) שדיגלו של יוסף באמצע [כי הוא נסתר] והעין לא שולטת בו. וע"ע במהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' לה ד"ה אנא, ב"מ דף פד.) מה שהוסיף בענין זה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים