english
1)

מכאן למדו בגמ' שמי שאין לו אשה אינו אדם, וצריך ביאור מה טעם הדבר?

1.

מהר"ל (תפארת ישראל פרק לו עמ' קה, ד"ה אמנם): האשה נכנסת בגדרו של האדם והיא השלמתו, וביחד הם קרויים אדם.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' לא ד"ה אינו, סוטה דף ד:): האדם נחשב צורה לנקבה ושניהם ביחד עצם אחד. 1


1

ועיי"ש עוד בחומרת עונשו של הבא על אשת איש מחמת כך, ועי' במהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' קלו, ד"ה וכאשר, יבמות דף סג.): שהזכר הוא צורה והנקבה חומר, והצורה זקוקה לחול בחומר.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים