english
1)

רש"י: קשה ש"ינח ממנו" מתייחס למעשים [-'יניח ממנו את המעשים'], ואילו "ממעשינו ומעצבון ידינו" מתייחס לבני האדם ולא למעשים [-'יניח לנו מהמעשים']?

1.

גור אריה: יש לפרש 'זה יניח ממנו עצבון ידינו שנהיה נחים ממעשינו ומעצבון ידינו'. 1

2.

גור אריה: במדרש משמע כפשוטו של מקרא (לא כרש"י) ש'נח' מלשון הנחה, ונקרא כך בגלל הנחמה שהייתה כשנולד- כי הנחמה היא הנחה, ועוד הוסיפו שם בדרך דרש ללמוד מכך שלא כתוב 'זה יניחנו ממעשינו' שבאה מנוחה לעולם והתלם והפרה נחו מקללתם והחלו להשמע לאדם. עיי"ש.


1

והוסיף הגור אריה ש'ינח ממנו מעשינו' יכול להתפרש על מעשים טובים, ולכן הוסיף "עצבון ידינו" שפרושו בודאי לרעה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים