english
1)

רש"י: וזהו שאמר בלעם וכו': מה הראיה משם?

1.

גור אריה (במדבר כג,ח): כתוב "לא קבֹּה" בלשון עבר (ולא 'לא יקוב')- משמע שהיו ראויים לקללה ואעפ"כ לא נתקללו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים