english
1)

רש"י: זה מעשה זמרי: למה לא פירש שזה מעשה מרגלים כפי שכתוב בגמ'?

1.

גור אריה (במדבר טז,א): על הגמ' קשה שהמרגלים היו מכל השבטים ולא רק משמעון ולוי, ולכן פירש שזה מעשה זמרי.

2)

רש"י: ולא נאמר בן יעקב: קשה שתמיד מייחסים רק עד השבט ולא עד יעקב?

1.

גור אריה: כשהפסוק מייחס כדי שנדע מי הוא האיש, די לייחס אותו עד השבט, אבל אצל קורח וזמרי בא הכתוב לייחסם כדי לדעת את מעלתם 1 , וראוי היה לייחסם ליעקב שהוא ראש הייחוס.


1

הגור אריה (במדבר טז א) מוסיף שהפסוק מספר את מעלת קורח לומר שמחמת מעלתו לא היה לו להמשך אחר המחלוקת.

3)

רש"י: ולא נאמר בן יעקב: מה בכך שלא כתוב בן יעקב, והרי הוא בנו?

1.

גור אריה: קורח וזמרי עשו את מה שעשו בגלל מעלתם, ויעקב התפלל שלא ירשו מגדולתו וחשיבותו, ומשום כך מעשיהם לא נחשבים ליעקב לגנאי. 1

2.

גור אריה (במדבר טז,א): כאשר צדיק מוליד רשע יש פסולת בצדיק שממנו נולד הרשע, ויעקב התפלל שלא יהיה פסולת ממנו אצל הרשע.


1

אבל אלמלא תפילתו, היו מעשי קורח וזמרי מושפעים מהיותם בני יעקב והיה זה גנאי ליעקב.

4)

רש"י: ולא נאמר בן יעקב: קשה שאצל זמרי הוזכר רק אביו ולמה שיזכר שם יעקב?

1.

גור אריה (במדבר טז,א): עיקר תפילת יעקב הייתה שלא יהיה לו חלק בהם ושלא יוולד הרשע מהפסולת של הצדיק [ולא מדובר רק על זכרת שמו גרידא].

5)

רש"י: בדברי הימים וכו': מה הוכיח רש"י מדברי הימים?

1.

גור אריה: שם מוכח שהדרך היא לייחס עד יעקב.

6)

כיצד פירשו בגמ' "בסודם אל תבא נפשי" זה מעשה מרגלים, והרי המרגלים היו מכל השבטים?

1.

גור אריה (במדבר טז,א): הגמ' דורשת את מילת "בסודם" על המרגלים שנועצו יחדיו להוציא דיבה, אבל זה נאמר אצל שמעון כי אצלו היו גם מעשה זמרי וגם המרגלים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים