english
1)

רש"י: שכינה ש...עולה על יצועי: למה דוקא שם השכינה שורה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לג ד"ה שתי, שבת דף נה:): איש ואשה שכינה ביניהם, ולכן הייתה שכינה על יצועו של יעקב.

2)

רש"י: שכינה ש...עולה על יצועי: למה הייתה שכינה דוקא על מיטתו שבאהל בלהה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לג ד"ה שתי, שבת דף נה:): עיקר החיבור של יעקב היה לרחל ולכן שם שרתה שכינה, וכשמתה רחל היה יעקב באהל בלהה שפחתה.

3)

רש"י: כי עלית...חללת: כיצד קוראת התורה לבלבול יצועי אביו 'שכיבה'?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לד ד"ה מתוך, שבת דף נה:): בכך שבילבל מיטתו נחשב שהתחבר בבלהה כי במדרגתו העליונה של יעקב החיבור כשלעצמו נחשב כשכיבה.

4)

מהר"ל: מילת "פחז" לא נזכרה בתורה הרבה ובודאי זה בא לרמוז על חטאו של ראובן, וצריך להבין כיצד?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לד ד"ה פחזת, שבת דף נה:): "פחז" ראשי תבות 'פזתה [-מיהרת] חבתה זלתה' כי חטאו לא הוזכר בפרוש אלא ברמז- כדי לא לזלזלו.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לד ד"ה פחזת, שבת דף נה:): "פחז" ר"ת 'פסעת על דת, חטאת, זנית' כי אחר שרמז לו חטאו, צריך לפרש לו לגמרי כדי שישוב בתשובה.

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לד ד"ה פחזת, שבת דף נה:): "פחז" ר"ת 'פיללתה, חלתה, זרחה תפלתך' כי כשמזכירים חטאו צריך להזכיר גם תשובתו.

4.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לד ד"ה פחזת, שבת דף נה:): "פחז" ר"ת [מהסוף להתחלה]- זעזעתה, הרתעתה, פרחה חטא ממך' כי העולם היו סבורים שהוא חטא אבל ברמז הזכיר לו שבאמת לא חטא.

5.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לד ד"ה פחזת, שבת דף נה:): "פחז" ר"ת [מהסוף להתחלה] זכרת עונשו של דבר, חלית עצמך חולי גדול, פירשת מלחטוא' כי באמת ראובן לא חטא.

5)

למה הפסיד ראובן את הבכורה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג, עמ' קכה ד"ה לבעל, ב"ב דף קכג.): מכך שראובן בלבל יצועי אביו רואים שיש דבר בראובן בו הוא רחוק מאביו.

6)

מה הבעיה בכך שהוא בלבל יצועי אביו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לג ד"ה מלמד, שבת דף נה:): ראובן עשה דבר שיהיה נחשד מבלהה כאילו שכב עמה והוצרך יעקב לפרוש הימנה. 1


1

עיין שם במהר"ל עוד בביאור שאר הדעות.

7)

מה הבעיה בכך שהוא בלבל יצועי אביו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א, עמ' לג ד"ה מלמד, שבת דף נה:): ראובן עשה דבר שיהיה נחשד מבלהה כאילו שכב עמה והוצרך יעקב לפרוש הימנה. 1


1

עיין שם במהר"ל עוד בביאור שאר הדעות.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים