english
1)

רש"י: יעקב אבינו לא מת: כיצד אמרו שהוא לא מת, והרי קברו אותו?

1.

גור אריה: בגמ' למדו שיעקב בחיים כמו זרעו כי בירמיהו הוקש יעקב לבניו, ופרוש הדברים שאין יחס בין המציאות להעדר, ולכן אם מייחסים את הבן לאב- בודאי גם האב חי כי היחוס של הבן לאב הוא דבר שאין לו ביטול. ומדובר דוקא בזרע ישראל שיש להם חיים תמידיים ולא חיי שעה.

2.

גור אריה: המות הוא קצה וסוף, ואצל יעקב אין קצה, כי יעקב שמידתו יושר הוא אמצעי בין אברהם ליצחק. 1

3.

גור אריה: החומר מבדיל בין האדם להשם, ולכן יעקב שנפרד מהגוף והחומר, התקיים בו "חיים כולכם היום". 2

4.

גור אריה (שמות ד,יט): יעקב היה מחובר למעיין החיים שאיננו פוסק, שהרי נתברך בנחלה ללא מצרים, ולכן הוא חי גם במותו. 3

5.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התמימות פ"א עמ' רג) יעקב זכה לכך כי היה תם וישר וההולך בתומו דבק בהשם.

6.

מהר"ל (תפארת ישראל פנ"ב עמ' קס): לכבוד האדם וצלמו אין העדר גמור [גם בשעת מיתה] וצלמו של יעקב היה כצלמו של אדם הראשון. 4


1

פרוש הדבר לכאורה שאברהם מידתו חסד שבימין ויצחק מידתו גבורה שבשמאל, ויעקב ממוצע ביניהם, ולכן מידתו יושר שבאמצע ואין לו קצה.

2

עיין במהר"ל בנתיבות עולם (נתיב היסורין פ"א עמ' קעד ד"ה ולפיכך) שיעקב קיבל יסורין באהבה ולכן הוא לא מת כי היה מחובר למקור החיים העליון על ידי שהיה מסולק מהחומר.

3

עיין עוד במהר"ל בדרך חיים (פ"ה מ"ט, עמ' רמז ד"ה וכדי) שיעקב הוא הפך של שפיכות דמים ולא ראה קרי מימיו, ולכן איתו החיים והוא לא מת.

4

ומפני שהיה ליעקב 'צלם אלוקים' בשלמות, הוא לא מת.

2)

מה פרוש "ויגוע ויאסף"?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' עז ד"ה כל, ב"ב דף טז:): גויעה ואסיפה נאמרה בצדיקים, כי אצלם הנשמה נאספת כאשר הגוף גווע, אך אצל רשעים הנפש נוטה אל הגוף. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים