english
1)

למה הוסיף יעקב "במערה" אחר שאמר לעיל "אל המערה"?

1.

גור אריה (לעיל,כט): כדי שלא יחשבו האחים שצריכים להביא אותו רק סמוך למערה- הוסיף יעקב "במערה".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים