english
1)

רש"י: אל אבותי- עם אבותי: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: לשון "אֶל" נאמר כשדבר בא אֶל דבר ולא על פעולת הקבורה, לכן פירש רש"י 'עם אבותי'.

2)

רש"י: אל אבותי- עם אבותי: אם כן למה לא כתוב 'עם אבותי'?

1.

גור אריה: לשון 'עם אבותי' משמעו שהם מצווים להשתדל רק בעצם הקבורה ויוסף לבדו מוזהר להביאו למערה, לכן אמר יעקב "קיברו...אֶל אבותי"

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים