english
1)

רש"י: תהיין כולם לראש יוסף: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: רש"י בא ללמד שיעקב מברך לא רק ב"ברכת אביך" אלא גם ב"ברכות הורי".

2)

ברכה פרוצה בלי מיצרים: מה משמעות ברכה זו?

1.

גור אריה (לעיל, כז,כח): יצחק ברך את יעקב "יתן ויחזור ויתן" ותמיד תהיה לו תוספת ברכה, כי ברכתו בלי מיצרים.

2.

גור אריה (שמות ד,יט): יעקב היה מחובר למעיין החיים שאין לו קץ ותכלית, ולכן נתברך בנחלה ללא מיצרים, ומשום כך אמרו שיעקב לא מת.

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' נד ד"ה נותנין, שבת דף קיח.): יעקב נקרא ישורון, והיושר אין מציק לו [-אין לו מתנגד], ולכן נחלתו בלי מיצרים.

4.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' נד ד"ה ועוד, שבת דף קיח.): יעקב בפרט מידתו קדושה שהוא נבדל מהגשם, ולגשם יש קצה כי יש לו רוחק [-המימדים הפיזיים של החומר], ולכן ליעקב אין קצה וגבול. 1

5.

מהר"ל (תפארת ישראל פ"כ): יעקב נצטווה על שמירת שבת כי הוא קדוש וברכתו בלי מיצרים- וכן השבת.


1

לכאורה כוונתו שלמידת החסד מימין ולמידת הדין משמאל יש קצה ומתנגד- כי חסד ודין בלי גבול הם רעים, אבל יעקב מידתו יושר שממצעת בין הימין והשמאל, ושם אין קצה ואין מתנגד ולכן נחלתו בלי מיצרים.

3)

למה זכה יוסף לברכת יעקב?

1.

גור אריה (בראשית לז,ב): יוסף היה עיקר תולדתו של יעקב וכל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף. 1


1

עיין עוד במהר"ל בחידושי אגדות (ח"ג עמ' לה ד"ה אנא, ב"מ דף פד.) שיוסף ירש את ברכת יעקב ואת מעלתו הפנימית, כי ליעקב הייתה מידה אמצעית- בין אברהם ליצחק, ולכן ועין הרע לא שולטת בו.

4)

למה יוסף מכונה כאן "נזיר אחיו"?

1.

גור אריה (בראשית לז,ב): יוסף זכה לברכת יעקב כי היה נבדל מאחיו במלכותו כשם שיעקב היא נבדל מעשיו.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' עג, ד"ה לא, שבת דף קלט.): יוסף התנזר מהיין כשפירש מאחיו כי היין מביא שמחה והשמחה היא שלמות, ויוסף היה חסר באותה שעה.

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' עג, ד"ה לא, שבת דף קלט.): יוסף היה הכתר [-הנזר] והראש של האחים. 1


1

עיין שם כיצד פרוש זה תלוי בפירוש הקודם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים