english
1)

רש"י: שָׁדַיִם...שהזרע יורה כחץ: למה רש"י נדחק כך באונקלוס?

1.

גור אריה: יש לפרש [לא כרש"י] שהשדים מיוחדים להניק ולתת, והרחם לקבל, ולכן האב נקרא 'שדים' והאם 'רחם'.

2)

היכן נתברך יעקב בברכת תהום (ככתוב בהמשך- "ברכות אביך"), ומה משמעותה?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פ"כ עמ' צא ד"ה וישק): מי הבאר היו עולים לקראת יעקב בגלל ברכה זו, וברכה זו מורה על נצחיות בני יעקב כי הם דבקים במקור הברכה.

3)

למה חזר משה ובירך את יוסף בברכות שכבר ברכו יעקב?

1.

גור אריה (דברים לג,יג): יעקב ברך את יוסף עצמו ואפשר שזה היה מתקיים רק בחלק מהשבט, אבל משה ברך את כל השבט.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים