english
1)

דזן אב ובניִן: למה זו סיבת הברכה?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התורה פ"ח עמ' לו, ד"ה ובפרק): יוסף זכה לברכה עליונה (ברכות שמים וכו') כי השפיע השפעה עליונה לכל ישראל.

2)

מה הפרוש "אבן ישראל"?

1.

מהר"ל (נר מצוה עמ' יט, ד"ה ובמדרש): מידת יעקב שהוא היה קדוש ונבדל [מהחומר- רוחני], וזו מעלת האבן, כי החומר מתפעל [-נפעל על ידי אחרים] והנבדל לא מתפעל, והאבן החזקה פועלת באחר [ואיננה נפעלת על ידי אחרים]. 1


1

עי' במהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התורה פי"ג עמ' נד ד"ה ובפ"ק) שם ביאר את הניגוד בין האבן לחומר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים