english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: לשון פועלו: גור אריה: וכי כך יש לפרש לפי הדקדוק?

1.

גור אריה: "וָרֹבּוּ" מלשון רבב- יריית חיצים, והפרוש שהיו יורים בו להנקם ממנו. 1


1

עיין שם בגור אריה כיצד הוא מיישב לבסוף את שיטת רש"י.

2)

רש"י: שהיו ראוים לחלוק עמו נחלה: למה רש"י נדחק כך באונקלוס?

1.

גור אריה: יש לפרש [לא כרש"י] שה'חץ' נקרא כך משום שהוא מחלק כל דבר שנפגש בו, ולכן החולקים נקראים "בעלי חיצים".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים