english
1)

מהי ברכת "בן פורת"?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב גמ"ח פ"א, עמ' קמז ד"ה ובפ"ק): יוסף היה מפואר וחשוב ולכן נעשה לו כילה, וכן זוכה העוסק בתורה וגמ"ח לחשיבות של נוי.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: על שם...בנות צלופחד: גור אריה: לכאורה פרוש רש"י דחוק?

1.

גור אריה: לאונקלוס יש לפרש (לא כרש"י) שדימה את יוסף לגפן ואמר ש"בנות" הגפן- הבדים שיוצאים ממנו, יתארכו ויגיעו עד ה"שור"- חומת הכרם. ורומז הפסוק על שני שבטיו שהם הבדים שלו שיתארכו כגפן עצמו ויקבלו נחלה כמו השבטים.

3)

רש"י: שלא תשלוט בזרעו עין רעה: למה זכה לברכה זו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קכו ד"ה ויש, ב"ב דף קכג.): יוסף היה עליון ונסתר (כיעקב ורחל) ולכן העין לא שולטת בו.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' עב, ד"ה עין, זבחים דף קיח:): יוסף זכה לכך כי לא רצה לראות בעיניו את מה שאינו שלו [-אשת פוטיפר] ולכן הייתה לו מדרגה נבדלת [מהחומר, והוא רוחני].

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' לה, ד"ה אנא, ב"מ דף פד.): יוסף שהוא עיקר תולדות יעקב, ירש מאביו כח נסתר פנימי, כי ליעקב הייתה את מעלת האמצע- בין אברהם ליצחק. 1


1

אברהם מידתו חסד- ימין, ויצחק מידתו דין- שמאל, ויעקב מידתו רחמים הממצעת בין שניהם.

4)

רש"י: שלא תשלוט בזרעו עין רעה: במה זכה בעטיה של ברכה זו?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העושר פ"ב עמ' רכז, ד"ה ועוד): יוסף היה בעל ברכה ואסף כל כסף וזהב שבעולם כי העין לא שולטת בו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים